Menu
[magnifier_map]

CHẢO PAELLA
Chỉ có giá trị đối với khí butan và propan

REF Ø cm CIRCLES Kw U
998.035 35 2 9,4 1
998.05 50 2 14,1 1
998.07 70 3 24,1 1