Menu

Begleitartikel Sektkelch

Thể tích: 120 ml / 4¼ oz
Chiều cao: 185 mm / 7 ¼ ”
Đường kính: 56mm / 2¼ “

Volume: 120 ml / 4¼ oz
Height: 185 mm / 7¼”
Diameter: 56 mm / 2¼”